Aanbod

Praktijk Cerebro als therapiecentrum

Volwassenen vanaf 18 jaar zijn welkom met psychiatrische stoornissen zoals depressie, angststoornissen, burnout,  bipolaire stoornis, posttraumatische stressstoornis, obsessief compulsieve stoornis, psychose, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen,...

Wij hebben GEEN aanbod voor minderjarigen, forensische problematieken (justitieel opgelegde behandelingen), seksuele gedragsstoornissen zoals pedofilie, ernstige agressie problemen, primaire verslavingsproblematiek (hiervoor verwijzen we naar CAD alwaar Dr Oosterop ook werkzaam is). 

Wij beogen een kwaliteitsvolle dienstverlening en richten ons naar zowel naar individuen als naar koppels en gezinnen. In samenspraak gaan we op zoek gaan naar het meest geschikte aanbod. Afhankelijk van de hulpvraag, noden en verwachtingen kan dit in de vorm van:

- individuele gesprekken: waarin we in alle vertrouwelijkheid focussen op uw klachten en sterktes.

- koppel- of gezinsgesprekken:  Relaties zijn voor niemand gemakkelijk. Het aanpakken van een crisis, ruzies of spanningen in de partnerrelatie of in het gezin kan een unieke kans betekenen om te leren van elkaar, relaties te verdiepen of intimiteit te verbeteren.

- groepsaanbod: Persoonlijk groeien gebeurt in contact met anderen in een context waar je herkenning en steun kan vinden, je zicht krijgt op eigen functioneren en nieuwe vaardigheden kan exploreren. In groepen van 8 tot 10 volwassenen gaan we gedurende 10 sessies om de 2 weken met elkaar op weg.

- EMDR sessies (Lies Vanwelsenaers): EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Desensitization verlaagt de intensiteit van de emotie die men voelt wanneer men aan de traumatische gebeurtenis terugdenkt. Reprocessing verwerkt de herinnering die op het moment van de gebeurtenis niet de nodige verwerking heeft ondergaan. Eye movements werden oorspronkelijk gebruikt om ervoor te zorgen dat beide hersenhelften actief deelnamen aan het verwerkingsproces. Vandaag hanteert men meerdere methodes: vibraties, geluiden, ...die afwisselend beide hemisferen stimuleren. Waar EMDR vroeger vooral bekend stond voor de behandeling van post-traumatische stressklachten, wordt EMDR tegenwoordig steeds meer aangewend voor andere psychische moeilijkheden. Via de EMDR-methodiek streven we ernaar interne blokkades veroorzaakt door vroegere levenservaringen op te heffen, interne obstakels aan te pakken om persoonlijke prestaties te verbeteren, levenscrisissen te verwerken en angsten te verminderen. EMDR kan ook helpend zijn om gedragspatronen die jouw persoonlijk en professioneel leven bemoeilijken te veranderen.

Werkwijze

In het eerste gesprek brengen wij de concrete hulpvraag in beeld. Hiervoor staan we stil bij de klachten, bezorgdheden, spanningen en conflicten. Ook de huidige context, de voorgeschiedenis en de manieren waarop tot nu toe geprobeerd werd een oplossing te vinden komen aan bod. Op het einde van het kennismakingsgesprek beslissen we samen de volgende stap. Dit betekent dat onmiddellijk een vervolgafspraak kan vastgelegd worden. Indien nodig start een diagnostisch traject. Als blijkt dat andere hulp beter past, bespreken we een doorverwijzing.  Een behandeling kan bestaan uit een medicamenteuze aanpak als dit nodig is, uit gesprekstherapie (psychotherapie) en/of uit een combinatie van beiden.

Een consultatie bij de psychiater duurt maximaal 45 minuten.

Een therapie sessie bij de klinisch psycholoog duurt maximaal 60 minuten.

Regelmatig wordt met u besproken of de behandeling het gewenste resultaat heeft. Er kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten om de evaluatie van de behandeling meer inzichtelijk te maken.
Het is gebruikelijk dat de verwijzer/ de huisarts op de hoogte worden gesteld van de bevindingen door het sturen van een brief. U kunt hier een kopie van krijgen indien u dit wenst.


Praktijk Cerebro als vormingscentrum

Binnen Praktijk Cerebro zijn we ervan overtuigd dat persoonlijke groei altijd mogelijk is. Medicatie en psychotherapie zijn soms onvoldoende om doelstellingen te verwezenlijken. Informatie krijgen, vaardigheden leren, krachten en talenten ontdekken kunnen in sommige omstandigheden een meerwaarde zijn om te komen tot een nieuw evenwicht. Om aan deze nood tegemoet te komen, organiseert Praktijk Cerebro sporadisch vormingsmomenten voor geïnteresseerden. Meer info volgt binnenkort op onze website! 


Praktijk Cerebro als ontmoetingsplaats

Elkaar "ont-moeten" is belangrijk! De sfeervolle multifunctionele ruimte van Praktijk Cerebro is een ideale locatie om een nieuwe teamvisie te ontwikkelen, een intervisie te houden of buitenshuis te vergaderen. Meer info kan bekomen worden op info@praktijkcerebro.be